Allmänna villkor

Allmänna villkor

Kolgjini OnlineSales 2020

Auktionsförrättare: Lutfi Kolgjini AB
Ekonomisk admin: Håkan Ottosson AB, hädanefter benämnd HOAB

Allmänt
Kolgjini Sale 2020 blir annorlunda – med hänsyn till den pågående pandemin är det i år inte möjligt att genomföra någon live auktion i Vomb. Vi har tvingats att tänka i andra banor och är väldigt glada över att vi i samarbete med Menhammar Stuteri AB, kan genomföra årets auktion på den auktionssite som utvecklats. Årets hästar är om möjligt av bättre kvalitét än någonsin och vi gör vårt yttersta för att alla ska få upp förväntningarna, pulsen och euforin – även om auktionen sker online.

Vi bjuder ut 53 ettåringar under Derbyhelgen. Fredagen den 4:e september säljs rop 1-27 och lördagen den 5:e september 28-53. Dessutom säljer vi under lördagen fem betäckningsrätter, rop 53-58.

Auktionen öppnar för budgivning via internetsidan fredagen den 28 augusti klockan 20:00 och avslutas med livesändning den 4 – 5 september. Den livesända auktionen leds från studion men all budgivning sker via auktionens internetsida. Klubbslag och nedräkning sker via auktionens internetsida. När auktionsförrättaren bedömer det lämpligt avslutas auktionen med 15 sekunders extra tid för eventuellt nya bud. Inkommer inga nya bud avslutas auktionen och hästen är såld till senaste budgivare. Inkommer nya bud under denna tid så påbörjas en ny tidsperiod om 15 sekunder.

Vi hälsar er varmt välkomna till Kolgjini Online Sale 2020!

Budgivning – köp
Lägsta bud är 50 000 kr. Minsta tillåtna ökning vid budgivning är 10 000 kr per bud. Inropscourtage om 5% samt moms tillkommer enligt lag. Högsta bud är det sista bud som inkommit till auktionen inom försäljningstiden och som överstiger tidigare bud med minst 10 000 kr. Om två eller fler inkommit med samma bud äger det bud som inkommit först företräde. Vilket bud som inkommit först avgörs av auktionsförrättaren. Endast bud avgivet över internet räknas som giltigt bud. Vilket som är det senast inkomna budet innan tiden utgår avgörs av auktionsförrättaren. Bindande köp föreligger mellan säljare och den anbudsgivare som avgivit det högsta budet vid klubbslaget. Fakturaunderlag/proformafaktura mailas till inroparen 2020-09-06. Eventuella önskemål om ändring av faktureringsuppgifter måste omgående meddelas HOAB, dock 2009-07. OBS! Inroparen är personligen ansvarig för gjorda inrop även om ändring av faktureringsuppgifter gjorts, se vidare ”Förhållandet mellan HOAB och köparen inklusive betalningsvillkor”. Faktura skickas 2020-09-08 med e-post eller vanligt post, betalning ska ske senast 2020-09-20 om annat ej överenskommits.

Säljarens ansvar
Säljaren ansvarar för de uppgifter som lämnats för respektive häst och säljaren svarar för hästen fram till klubbslaget, därefter övergår ansvaret på köparen. Säljaren ansvarar för utlämningen av hästen och förbinder sig att inte sälja hästen under auktionstiden eller efter att köpeavtal ingåtts. I fall det är fråga om konsumentköp enligt konsumentköplagen kan det finnas tvingande bestämmelser som ersätter eller modifierar bestämmelser i dessa villkor. Vad som i villkoren stadgas rörande ”Hästen” gäller också då försäljning avser annan vara, tjänst, nyttighet eller rättighet.

Hästarnas skick
Hästar säljs i befintligt skick. Bestämmelserna i § 19 köplagen skall ej tillämpas. Fel hos häst får endast påtalas på den grund och inom den tid som särskilt anges nedan under ”Förhållandet Köpare – Säljare, hästarnas skick och reklamatio­ner”.
Ett veterinärt besiktningsprotokoll samt röntgenintyg medföljer hästen.

Förhållandet mellan HOAB och säljaren
Av säljaren inskickade kopior på veterinär- och röntgenintyg publiceras på Internet tillsammans med övriga adekvata uppgifter rörande hästen.

Säljaren ansvarar för samtliga uppgifter, som lämnats för respekti­ve häst. Säljare anlitar HOAB för administrationen av bland annat fakturering av försäljningsbelopp och ägarskiften. Säljarens rättigheter vad avser rätt till köpeskilling enligt detta avtal överlåtes därför på HOAB. Vid tvist skall säljaren därför begära att betalning sker till HOAB, inte till säljaren. Om reklamation/­tvist anmäles till HOAB äger HOAB på köparens begäran rätt att innehålla likviden tills tvisten är löst.

Förhållandet köpare – säljare, hästarnas skick och reklamationer
Hästar säljs i befintligt skick. Bestämmelserna i § 19 köplagen skall ej tillämpas. Fel hos häst får endast påtalas på den grund och inom den tid som särskilt anges nedan.
Ett veterinärt besiktningsprotokoll samt röntgenintyg medföljer hästen.

Spekulanter är välkomna att besiktiga hästarna, men endast efter överenskommelse med respektive säljare. Merparten av hästarna finns att se på Stuteriet i Vomb – Veberöd. Kontakta Lutfi Kolgjini 070-584 39 19 eller [email protected].

Säljaren svarar för kostnaderna för hästen till och med avlämnandet. Risken för hästen går över till köparen vid klubbslaget. För att köpare ska kunna reklamera köp ska veterinärbesiktning/röntgen utföras inom 30 dagar från auktionstillfället. Framkommer vid veterinärundersökning fel, som ej angivits på det ingivna intyget eller finner köparen i övrigt fel som enligt ovan får åberopas måste skriftlig reklamation ske till HOAB senast 30 dagar från auktionstillfället. All rätt att föra talan avseende fel – även dolda fel – bortfaller om köparen ej reklamerar på detta sätt inom angiven tid, utom för det fall att säljaren förfarit svikligt. Oavsett ovanstående reklamationsfrist äger köparen rätten till förlängd reklamationsfrist om hästen testats positiv för bruk av anabola steroider. Detta under förutsättning att köparen låtit ta prov för analys senast inom 30  dagar från auktionstillfället samt inkommit med skriftlig reklamation inom 74 dagar från auktionstillfället. Säljaren ansvarar ej för skada som drabbar annat djur eller människor genom smittosam sjukdom, vilket djuret hade vid utlämningstillfället och vilken säljaren ej märkt eller borde ha kunnat märka vid noggrann undersökning i samband med leverans. Återlämnas hästen betalas transporten till säljaren av köparen. Övriga kostnader som uppkommit efter utlämningen av hästen, såsom träningsavgifter, uppstallning och liknande betalas fram till återlämnandet av köparen. Information och veterinärintyg är endast vägledande för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt.

Kataloginformation och veterinärintyg är endast vägledande för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt. Om reklamation/tvist anmäles till auktionshållaren enligt ovan äger auktionshållaren på köparens begäran innehålla likviden tills tvisten lösts.

Vid reklamation betraktas hästen som såld och full köpar- och säljarprovision utgår på klubbad försäljningssumma.

Eventuell tvist förs direkt mellan köparen och säljaren.

Förhållandet mellan HOAB och köparen inklusive betalningsvillkor Försäljning sker mot faktura. Av HAOB kreditgodkända köpare faktureras och erhåller anstånd med betalningen för gjorda inköp till 2020-09-20. Köpare vilka ej betalat sina inrop på förfallodagen, är skyldiga att erlägga dröjsmålsränta med 16% beräknat på årsbasis. Vidare är de skyldiga att erlägga övriga kostnader för eventuell indrivning genom exekutor m.m. Inroparen är personligen betalningsansvarig för gjorda inrop om betalning ej erlagts på förfallodagen. Detta gäller även om inropet gjorts såsom ombud för juridisk person eller annan. OBS! All försäljning sker med äganderättsförbehåll, se nedan. Vid köp på kredit skall försäkring tecknas.
Det åligger köparen att hålla hästen försäkrad tills full likvid har erlagts. Om köparen ej betalt inropet vid förfallodatum äger auktionshållaren rätt att vidtaga följande åtgärder:

  1. häva köpet. Om köpet hävs är köparen skyldig att erlägga skadestånd motsvarande 10 % av köpeskillingen, dock minst 20 000 SEK.
  2. Driva in fordran med HOAB som ombud för säljaren med rätt att begära full ersättning av köparen för kostnaderna för indrivning.

Inropscourtage
Vid inrop debiteras köparen köpeskillingen samt ytterligare 5% av köpeskillingen i inropscourtage. Därefter debiteras moms.

Äganderättsförbehåll
Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga försålt djur tills full betalning erlagts.

Utländska köpare
För utländsk köpare vilken tar hästen ut ur Sverige inom en månad från auktions­datum och vilken har meddelat HOAB att hästen skall ex­porteras, å­ter­be­talas momsen när utförsel­be­viset kommit HOAB tillhanda. Detta under förutsättning att utförselbeviset kommit senast 30 dagar efter auktionsdatum och under förutsättning att lagen tillåter momsfri export. Exportavgift tillkommer för köpare som väljer att exportera hästen. I dessa fall skickar HOAB exportanmälan till Svensk Travsport när full betalning erlagts. Köparen faktureras därefter exportavgiften.

Lagval och forum
Svensk lag skall tillämpas såväl i förhållande mellan HOAB, säljare och köpare som mellan säljare och köpare. Lag om internationella köp skall inte tillämpas. Tvist skall avgöras av svensk allmän domstol.

GDPR och hantering av personuppgifter
HOAB är personuppgiftsansvarig.

E-post: [email protected]
Postadress: HOAB, Box 1, 233 21  SVEDALA
Telefon: 040-401313

Vid genomförande av auktion och försäljning kommer HOAB behandla personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra auktionen och fullgöra det avtal som uppstår i och med auktionen och försäljningen enligt artikel 6 st. 1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

För marknadsföring av kampanjer, erbjudanden, nya produkter eller tjänster kommer HOAB behandla personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för HOAB:s berättigade intresse att direkt marknadsföra sig enligt artikel 6 st 1f Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Samtycke för direkt marknadsföring kan återkallas genom meddelande om det till [email protected]. Automatiserade beslut kan ske om att marknadsföring ska skickas till de som är registrerade. Tillhandahållande av personuppgifter är ett nödvändigt krav vid ingående av avtal om auktion eller försäljning med HOAB. Om personuppgifter inte tillhandahålls har HOAB rätt att vägra sådan uppgift som försvåras av att personuppgift inte tillhandahålls samt att neka anmälan till auktion eller försäljning.

Personuppgifter i bokföring kommer att lagras i sju (7) år i enlighet med 7 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078). Gallring av felaktiga eller för bokföring inte nödvändiga personuppgifter sker vart annat år.

Den registrerade vars personuppgifter behandlas av HOAB har rätt att begära tillgång till rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den registrerade har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

Logga in

Du måste vara registrerad som budgivare för att få lägga ett bud

Har du inget konto kan du ansöka om att bli budgivare. 
Har du redan ett konto måste du logga in först.